Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

LOUNES Beata Potocka

Polna 27

26-115 Skarżysko Kościelne

jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: fashionetka@poczta.fm lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu:

zawarcia i wykonania umowy,

rozpatrzenia reklamacji i zwrotu,

przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: Fashionetka.com,

prezentowania Ci reklam,

udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami,

w celach księgowych i podatkowych

w celach wysyłkowych zamówienia

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

imię, nazwisko,

adres email,

adres,

numer telefonu,

rozmiar

rachunek bankowy w przypadku odstąpienia od umowy badź uznania reklamacji

opcjonalnie NIP w przypadku zażądania wystawienia faktury ( dotyczy przedsiębiorcy )

w celach marketingowych Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy,

rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów.

Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne ,techniczne oraz programy antywirusowe w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.

W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres:

fashionetka@poczta.fm lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.

Nie będziemy profilować Twoich danych .

W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres

do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie Fashionetka.com pliki cookies.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Potwierdzając zamówienie na fashionetka.com zgadzasz się na powyższe zasady

"Oświadczam, że opis aukcji oraz zdjęcia w niej wykorzystane są mojego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170. "